درباره ما

انجمن اندودانتيست‌هاي ايران (Iranian Assocciation of Endodontists) يك تشكيل علمي و صنفي با هدف تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت سطح سلامت آحاد جامعه در حيطه مرتبط با اين علم تشكيل گرديده و براي رسيدن به اين هدف، افزايش سطح اطلاعات و آگاهي‌ها، تغيير در نگرش و ارتقاء مهارتهاي علمي همكاران محترم دندانپزشك و اندودانتيست مطابق با آخرين دستاوردهاي علمي را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده است. هيئت مؤسس اين انجمن شامل آقايان دكتر مهدي منصف، دكتر سيد احمد قاضي نوري، دكتر مير عبداله سلوتي، دكتر احمد صادقين، دكتر كاظم آشفته یزدی، دكتر عباسعلي خادمي، دكتر محمود صفايي، دكتر محمد ضرابيان، دكتر سيد بهروز موسوي و دكتر علي كنگرلو در تيرماه 1374 سنگ بناي اين انجمن را پايه گذاري نمودند.

تاریخچه

اولين مجمع عمومي انجمن در خرداد سال 1375 تشكيل و اعضاي هيئت مديره اول را به شرح ذيل انتخاب نمودند:

  • خرداد سال 1375

-آقاي دكتر سيد بهروز موسوي رئيس
- آقاي دكتر احمد صادقين نايب رئيس
- آقاي دكتر مير عبداله سلوتي دبیر انجمن
- آقاي دكتر اكبر خياط خزانه‌دار
- آقاي دكتر كاظم آشفته يزدي عضو
- آقاي دكتر سيد احمد قاضي نوري بازرس
- آقاي دكتر سيد محمود صفايي عضو علي البدل
- آقاي دكتر سعيد عسگري عضو علي البدل
- آقاي دكتر حسن رزمي بازرس علي البدل

دومين مجمع عمومي انجمن در مهرماه سال 1377 تشكيل و هيئت مديره دوم را به تركيب ذيل انتخاب نمود:

  • مهرماه سال 1377

- آقاي دكتر احمد صادقين رئيس
- آقاي دكتر مير عبداله سلوتي نايب رئيس 
- آقاي دكتر اكبر خياط عضو 
- آقاي دكتر محمود صفايي خزانه‌دار
- آقاي دكتر سعيد عسگري عضو
- آقاي دكتر محمد رضا شريفيان بازرس
- آقاي دكتر حميد بحرينيان عضو علي البدل
- آقاي دكتر عباسعلي خادمي عضو علي البدل
- آقاي دكتر خسرو سهرابي بازرس علي البدل

سومين مجمع عمومي انجمن در مهرماه 1379 سومين هيئت مديره انجمن را با تركيب زير برگزيد:

  • مهرماه 1379

- آقاي دكتر سعيد عسگري رئيس
- آقاي دكتر اكبر خياط نايب رئيس
- آقاي دكتر اكبر فلاح رستگار عضو
- آقاي دكتر محمد اثني عشري خزانه‌دار
- آقاي دكتر حميد بحرينيان عضو
- آقاي دكتر محمد رضا شريفيان بازرس
- آقاي دكتر مهرداد لطفي عضو علي البدل
- آقاي دكتر محمد سعيد شيخ رضايي عضو علي البدل
- آقاي دكتر محسن امين سبحاني بازرس علي البدل

چهارمين مجمع عمومي انجمن در مرداد ماه سال 1۳۸1 در محل برگزاري كنگره ششم (سالن همايش‌هاي رازي) برگزار گرديد و تركيب ذيل را جهت خدمت در هيئت مديره دوره چهارم انتخاب كرد:

  • مرداد ماه سال 1381

- آقاي دكتر سعيد عسگري رئيس
- آقاي دكتر محمدرضا شريفيان نايب رئيس
- آقاي دكتر اكبر فلاح رستگار عضو
- آقاي دكتر محمد اثني عشري خزانه‌دار
- آقاي دكتر حسن رزمي عضو
- آقاي دكتر محسن امين سبحاني بازرس
- آقاي دكتر محمد سعيد شيخ رضايي عضو علي‌ البدل
- آقاي دكتر علي كنگرلو عضو علي البدل
- آقاي دكتر خسرو سهرابي بازرس علي البدل

پنجمين دوره هيئت مديره در بهمن ماه سال 1383 در شهر شيراز و در محل برگزاري كنگره هشتم توسط مجمع عمومي به شرح ذيل انتخاب گرديد:

  • بهمن ماه سال 1383

- آقاي دكتر سعيد عسگري رئيس
- آقاي دكتر حسن رزمي نايب رئيس
- آقاي دكتر محمد اثني عشري خزانه‌دار
- آقاي دكتر محمد حسن ضرابي دبير انجمن
- آقاي دكتر اكبر خياط عضو
- آقاي دكتر اكبر فلاح رستگار عضو
- آقاي دكتر محمود صفايي عضو
- آقاي دكتر محسن امين سبحاني بازرس
- آقاي دكتر مسعود پريرخ عضو علي البدل
- آقاي دكتر مسعود براتي عضو علي البدل
- آقاي دكتر فريبرز معظمي بازرس علي البدل

ششمين دوره هيئت مديره در مردادماه 1386 در شهر تهران در محل برگزاري دهمين همايش انجمن در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي توسط مجمع عمومي به شرح ذيل انتخاب گرديد:

  • مردادماه 1386

- آقای دكتر محمد جعفر اقبال رئيس
- آقای دكتر حسن رزمي نايب رئيس
- آقای دكتر سعيد عسگري عضو
- آقای دكتر محمد اثنی عشری خزانه دار
- خانم دكتر ناهيد اخلاقي دبیر انجمن
- آقای دكتر سعيد پریرخ عضو
- آقای دكتر حميد بحرينيان عضو
- آقای دكتر محسن امين سبحاني بازرس
- آقای دكتر محمود صفايي عضو علي البدل
- آقای دكتر علي كنگرلو عضو علي البدل
- آقای دكتر بابك زندی بازرس علي البدل

هفتمين دوره هيئت مديره در مردادماه 1389 در شهر مشهد مقدس در محل سالن همای های صدا و سیمای مشهد(صبا) توسط مجمع عمومي به شرح ذيل انتخاب گرديد.

  • مردادماه 1389

- آقاي دكتر حسن رزمی رئيس هيئت مديره
- آقای دكتر محمد جعفر اقبال دبير انجمن
- خانم دكتر جمیله قدوسی عضو هيئت مديره
- آقاي مسعود پریرخ عضو هيئت مديره
- خانم دکتر ناهید اخلاقی عضو هيئت مديره
- آقاي دكتر محسن امین سبحانی خزانه‌دار
- آقاي دكتر کاظم آشفته یزدی بازرس
- آقاي دكتر سعید عسگری عضو علي‌البدل
- آقاي دكتر سعید عسگری عضو علي‌البدل
- آقاي دكتر مسعود ساعتچی عضو علي‌البدل
- آقاي دكتر حسین اکبری بازرس علي‌البدل

دهمین دوره هیئت مدیره در آذرماه ۱۳۹۸ بصورت رای گیری آنلاین توسط مجمع عمومی به شرح ذیل انتخاب گردیدند

  • آذرماه ۱۳۹۸

آقای دکتر سعید ساعی رییس
آقای دکتر علی کاظمی نایب رییس
آقای دکتر علی حائری دبیر انجمن
آقای دکتر محسن امین سبحانی خزانه دار
آقای دکتر عباسعلی خادمی عضو
آقای دکتر محمد حسین نکوفر عضو
آقای دکتر مجید کاظم عضو
آقای دکتر حسین اکبری بازرس
آقای دکتر بابک فرزانه عضو علی البدل
آقای دکتر سید محسن حسینی گوشه عضو علی البدل
خانم دکتر سمیرا شاهسیاه بازرس علی البدل